Krankheit

Opitz GBBB Syndrom

Opitz GBBB Syndrome

Synonyme

  • Opitz-Frias-Syndrom
  • Opitz-Syndrom Typ1

Gen locations