Krankheit

Ketohexokinase (fructokinase)

FRUCTOSURIA, ESSENTIAL

OMIM: 229800

Synonyme

Gen locations