Krankheit

Episodische Ataxie 1; Episodische Ataxie mit Myokymie

EPISODIC ATAXIA, TYPE 1; EA1

OMIM: 160120

Synonyme

Gen locations