Krankheit

Akrozephalosyndaktylie-Syndrom Typ V

PFEIFFER SYNDROME

OMIM: 101600

Synonyme

  • Pfeiffer-Syndrom
  • ACS5
  • ACROCEPHALOSYNDACTYLY, TYPE V; ACS5
  • ACS V

Gen locations