Krankheit

Kolorektale adenomatöse Polyposis (autosomal rezessiv)

COLORECTAL ADENOMATOUS POLYPOSIS, AUTOSOMAL RECESSIVE

OMIM: 608456

Synonyme

  • Adenome (multiple kolorektale)
  • Polyposis coli (autosomal rezessiv)
  • ADENOMAS, MULTIPLE COLORECTAL, AUTOSOMAL RECESSIVE

Gen locations