Krankheit

Kraniofaciale Dysostose Typ I

CROUZON SYNDROME

OMIM: 123500

Synonyme

  • Crouzon-Syndrom
  • CRANIOFACIAL DYSOSTOSIS, TYPE I; CFD1
  • CROUZON CRANIOFACIAL DYSOSTOSIS

Gen locations