Krankheit

Polyposis coli (familiär adenomatös)

ADENOMATOUS POLYPOSIS OF THE COLON; APC

OMIM: 175100

Synonyme

  • FAP
  • AAPC
  • APC
  • FAMILIAL POLYPOSIS OF THE COLON; FPC
  • POLYPOSIS, ADENOMATOUS INTESTINAL
  • FAMILIAL ADENOMATOUS POLYPOSIS; FAP

Gen locations