Krankheit

Antley-Bixler-Syndrom

ANTLEY-BIXLER SYNDROME; ABS

OMIM: 207410

Synonyme

  • ABS
  • TRAPEZOIDOCEPHALY-SYNOSTOSIS SYNDROME
  • MULTISYNOSTOTIC OSTEODYSGENESIS WITH LONG BONE FRACTURES
  • OSTEODYSGENESIS, MULTISYNOSTOTIC, WITH FRACTURES

Gen locations